Skip to content

Terma dan Syarat Standard Laman Web ini yang tertulis dalam laman web ini akan menguruskan penggunaan anda di laman web kami iaitu Asktraders yang boleh diakses di www.asktraders.com.

Syarat ini akan digunakan sepenuhnya dan mempengaruhi penggunaan anda pada Laman web ini. Dengan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk menerima semua terma dan syarat yang tertulis di sini. Anda tidak boleh menggunakan Laman web ini jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma dan Syarat Standard Laman Web ini.

HAK HARTA INTELEK

Di bawah syarat-syarat ini, Finaffiliates Limited dan/atau pemberi lesennya memiliki semua hak dan bahan harta intelek yang terkandung dalam Laman Web ini selain daripada kandungan yang anda miliki.

Anda diberikan lesen yang terhad hanya untuk tujuan melihat bahan yang terkandung dalam Laman Web ini.

PENGEHADAN

Anda secara khususnya dilarang daripada semua perkara berikut:

  • menerbit sebarang bahan Laman Web di media lain;
  • menjual, mengsublesenkan dan/atau memperdagangkan sebarang bahan Laman web;
  • melakukan dan/atau menunjukkan sebarang bahan Laman web secara terbuka;
  • menggunakan Laman web ini dengan cara apa pun yang akan atau mungkin merosakkan Laman web ini;
  • menggunakan Laman web ini dengan cara apa pun yang mempengaruhi akses pengguna ke Laman web ini;
  • menggunakan Laman web ini bertentangan dengan undang-undang dan peraturan terpakai atau dengan cara apa pun yang mungkin menyebabkan kerosakan kepada Laman web ini, atau orang atau entiti perniagaan mana pun;
  • terlibat dalam sebarang perlombongan data,
  • pengumpulan data, pengekstrakan data atau aktiviti serupa lain yang berkaitan dengan Laman web ini;
  • menggunakan Laman web ini untuk terlibat dalam pengiklanan atau pemasaran.

Bahagian tertentu dalam Laman Web ini dilarang untuk diakses oleh anda dan Finaffiliates Limited boleh menyekat akses anda ke mana-mana bahagian dalam Laman web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak. Segala ID pengguna dan kata laluan yang anda miliki untuk Laman web ini adalah rahsia dan anda juga harus menjaga kerahsiaannya.

KANDUNGAN ANDA

Dalam Terma dan Syarat Standard Laman Web ini, ‘Kandungan Anda' bermaksud sebarang audio, teks video, gambar atau bahan lain yang anda pilih untuk dipaparkan dalam Laman web ini. Dengan memaparkan Kandungan Anda, anda memberikan Finaffiliates Limited lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dibatalkan dan boleh disublesenkan untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan dan menyebarkannya di mana-mana dan semua media.

Kandungan Anda mesti dimiliki oleh anda sendiri dan tidak boleh mengganggu hak pihak ketiga. Finaffiliates Limited berhak untuk menyingkirkan mana-mana Kandungan Anda daripada Laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

TIADA JAMINAN

Laman web ini disediakan ‘seperti adanya', dengan semua kesilapan dan Finaffiliates Limited tidak menyatakan pernyataan atau jaminan apa pun yang berkaitan dengan Laman web ini atau bahan-bahan yang terkandung dalam Laman web ini. Selain itu, tidak ada apa yang terkandung dalam Laman web ini akan ditafsirkan sebagai menasihati anda.

HAD LIABILITI

Finaffiliates Limited atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan dalam apa jua keadaan bertanggungjawab untuk apa-apa yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan Laman web ini oleh anda sama ada tanggungjawab tersebut di bawah kontrak. Finaffiliates Limited, termasuk pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang liabiliti tersirat, akibat atau liability khas yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan Laman web ini oleh anda.

INDEMNIFIKASI

Anda dengan ini melindungi Finaffiliates Limited sepenuhnya daripada dan terhadap sebarang dan/atau semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, kerosakan dan perbelanjaan yang timbul dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana peruntukan Syarat ini.

KEBOLEHASINGAN

Sekiranya ada peruntukan dalam Terma ini didapati tidak sah berdasarkan undang-undang terpakai, peruntukan tersebut akan dipadamkan tanpa mempengaruhi peruntukan lain yang masih adadi sini.

VARIASI TERMA

Finaffiliates Limited dibenarkan untuk mengubah syarat-syarat ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai dan dengan menggunakan Laman web ini, anda dijangkakan untuk memeriksa semula syarat-syarat ini secara berkala.

SERAHAN HAK

Finaffiliates Limited dibenarkan untuk menyerahkan, memindahkan dan mensubkontrakkan hak dan/atau kewajibannya di bawah Syarat ini tanpa notis. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan untuk menyerahkan, memindahkan, atau mensubkontrakkan mana-mana hak dan/atau kewajiban anda berdasarkan syarat-syarat ini.

KESELURUHAN PERJANJIAN

Syarat-syarat ini merangkumi keseluruhan perjanjian di antara Finaffiliates Limited dan anda berhubung dengan penggunaan Laman web ini oleh anda dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya.

UNDANG-UNDANG & BIDANG KUASA PENTADBIRAN

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri Malta, dan anda menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Malta untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.