Skip to content

Di Finaffiliates Limited (“Finaffiliates Limited”, “kami”), kami memproses data peribadi mengenai pelanggan dan pengunjung dalam laman web kami (“anda”). Kami berusaha untuk menguruskan data peribadi anda dengan berhati- hati, menyimpannya dengan selamat dan mematuhi undang-undang perlindungan data.

Finaffiliates Limited terlibat dalam pemasaran prestasi dan penjanaan peneraju dalam talian, dengan ibu pejabat di Malta dan anak-anak syarikat di beberapa negara lain.

Tujuan Dasar ini adalah untuk menjelaskan bila, kenapa dan bagaimana kami memproses maklumat yang mungkin berkaitan dengan anda (“data peribadi”). Ia juga memberikan maklumat penting mengenai hak berkanun anda. Dasar ini tidak bertujuan untuk mengatasi syarat-syarat dalam kontrak yang anda miliki dengan kami, atau hak yang anda mungkin miliki di bawah undang-undang perlindungan data.

Klik pada topik dalam senarai di bawah untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai topik individu dengan mengikuti pelbagai pautan. Kami telah melabel bahagian-bahagian Dasar ini untuk memudahkan anda melayari ke maklumat yang paling berkaitan dengan anda.

Kandungan:

 1. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga data peribadi anda?
 2. Apakah data peribadi yang kami memproses?
 3. Untuk apakah kami menggunakan data peribadi anda dan bilakah kami memproses data peribadi anda?
 4. Dengan siapakah kami berkongsi data peribadi anda?
 5. Pemindahan Antarabangsa
 6. Pemasaran Langsung.
 7. Berapa lamakah kami menyimpan data peribadi anda?
 8. Apakah hak anda?
 9. Dasar Kuki – Lampiran A.

1. SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENJAGA DATA PERIBADI ANDA?

Finaffiliates Limited yang memiliki alamat berdaftar di Lawrence House, 5 St. Andrews Hill, Norwich NR2 1AD adalah pada dasarnya bertanggungjawab untuk menjaga data peribadi anda (Pengawal Data anda). Pengawal Data bermaksud syarikat yang menentukan cara dan tujuan pemprosesan data peribadi.

Anda harus maklum bahawa walaupun pada dasarnya kami menjaga data peribadi anda, maklumat mungkin disimpan dalam pangkalan data yang boleh diakses oleh syarikat lain. Semasa mengakses data peribadi anda, semua syarikat akan mematuhi standard yang ditetapkan dalam Dasar ini.

Finaffiliates Limited adalah sebuah kumpulan syarikat yang mempunyai anak- anak syarikat di beberapa negara contohnya di Kesatuan Eropah, Australia, Jepun dan Amerika Syarikat.

2. APAKAH DATA PERIBADI YANG KAMI PROSES?

Kami mungkin memproses data peribadi berikut tentang anda:

 • Nama
 • Data kelahiran
 • Alamat e-mel
 • Kata Laluan
 • Alamat IP
 • Data lokasi
 • Penggunaan laman web
 • Jantina
 • Umur
 • Pekerjaan
 • Pilihan dan pendapat peribadi

3. UNTUK APAKAH KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI ANDA DAN BILAKAH KAMI MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA?

Finaffiliates Limited akan mengumpulkan maklumat secara langsung daripada anda semasa anda menggunakan perkhidmatan kami atau melayari laman web kami.

Kami menggunakan data peribadi anda untuk:

 • menghantar e-mel promosi yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan. Lihat juga Bahagian 6 di bawah mengenai Pemasaran langsung.
 • menganalisis maklumat dalam sistem dan pangkalan data kami untuk memperbaiki cara kami menjalankan perniagaan dan laman web kami dengan mengikuti pilihan pengguna dan untuk memberikan perkhidmatan dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
 • memperbaiki dan menujukan iklan-iklan yang anda terima daripada kami.
 • mendaftarkan anda untuk forum atau komuniti sembang, jika kami menyediakannya, di mana anda boleh memberikan komen.
 • memenuhi atau melaksanakan mana-mana tanggungjawab atau hak undang-undang kami.

Kami hanya akan memproses data peribadi anda bagi tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian 3 ini dan di mana kami berpuas hati bahawa:

 • anda telah memberikan persetujuan anda kepada kami untuk menggunakan data dengan cara itu, atau
 • penggunaan data peribadi anda oleh kami adalah diperlukan untuk menyokong ‘kepentingan sah' yang kami miliki sebagai sebuah perniagaan (contohnya untuk memperbaiki produk kami atau menjalankan analisis pada sebarang set data kami), dengan cara yang bersekadar dan menghormati privasi anda.

4. DENGAN SIAPAKAH KAMI BERKONGSI DATA PERIBADI ANDA?

Kami bekerjasama dengan banyak pihak ketiga untuk membantu menguruskan perniagaan kami dan memberikan perkhidmatan. Dari semasa ke semasa, pihak-pihak ketiga ini mungkin memerlukan akses kepada data peribadi anda:

 • Penyedia aplikasi mel kami GetResponse Sp. z.o.o. berpusat di Poland dan diperakui sebagai Privacy Shield seperti yang anda lihat di sinidan memproses data peribadi bagi pihak kami;
 • Penyedia perkhidmatan analisis kami (seperti Google, Hotjar dan VWO), yang memproses data peribadi untuk tujuan mereka sendiri sebagai Pengawal Data. Sila rujuk kepada Dasar Kuki kami di Lampiran di bawah untuk mengenal pasti bagaimana anda boleh mencegah akses ke data peribadi anda oleh penyedia analisis.
 • Penyedia perkhidmatan atau pemproses data yang mengendalikan data peribadi anda berdasarkan arahan kami, contohnya perkhidmatan awan.
 • Anak-anak syarikat kami dalam kumpulan Catana Media yang terletak di dalam atau di luar EU/EEA. Pemindahan data peribadi adalah tertakluk kepada perjanjian pemindahan data intra kumpulan Catana Media.
 • Sekiranya kami diwajibkan untuk melakukan pendedahan bagi mematuhi kewajipan undang-undang atau melindungi kepentingan atau keselamatan kami.
 • Semasa kami menjual, membeli atau menyusun semula perniagaan atau aset apa pun, atau jika aset kami diperoleh oleh pihak ketiga termasuk bakal penjual atau pembeli.

5. PEMINDAHAN ANTARABANGSA

Pemindahan Antarabangsa bermaksud data peribadi dipindahkan ke sebuah negara yang terletak di luar Kesatuan Eropah.

Seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 4 di atas, kami mungkin memberikan akses ke data peribadi anda kepada pihak ketiga yang mungkin terletak di luar Kesatuan Eropah.

Kami juga boleh mendedahkan data peribadi anda sekiranya kami menerima permintaan undang-undang atau kawal selia daripada badan penguatkuasa undang-undang asing di luar Kesatuan Eropah.

Kami akan sentiasa mengambil langkah untuk memastikan bahawa sebarang pemindahan maklumat antarabangsa dikendalikan dengan melindungi hak dan kepentingan anda. Segala permintaan untuk maklumat yang kami terima daripada penguatkuasa undang-undang atau pengawal selia akan diperiksa dengan teliti sebelum data peribadi didedahkan.

Anda berhak meminta daripada kami maklumat lanjut mengenai kawal-lindung yang telah kami tetapkan seperti yang disebutkan di atas. Hubungi kami (lihat Bahagian 8) sekiranya anda mahu maklumat lanjut.

6. PEMASARAN LANGSUNG

Kami akan menggunakan data peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran langsung kepada anda mengenai produk dan perkhidmatan yang kami dan rakan kongsi kami tawarkan seperti kasino dalam talian, pertaruhan sukan dan perkhidmatan kewangan. Ini mungkin dalam bentuk e-mel atau iklan dalam talian yang disasarkan.

Dalam sesetengah kes, pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran akan berdasarkan kepentingan sah kami (lihat Bahagian 3 di atas). Sekiranya dikehendaki oleh undang-undang, ia akan berdasarkan persetujuan anda.

Anda berhak untuk mengatakan tidak kepada pemasaran langsung selanjutnya pada bila-bila masa. Anda boleh menggunakan pautan pilih keluar yang boleh dijumpai dalam semua komunikasi pemasaran langsung atau dengan menghubungi kami (lihat Bahagian 8).

Kami mengambil langkah untuk mengehadkan pemasaran langsung ke tahap yang munasabah dan bersekadar serta untuk menghantar komunikasi yang kami percaya mungkin menarik minat anda atau relevan dengan anda, berdasarkan maklumat yang kami ada mengenai anda.

7. BERAPA LAMAKAH KAMI MENYIMPAN DATA PERIBADI ANDA?

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk tujuan yang disenaraikan dalam Bahagian 3 Dasar ini.

Dalam sesetengah keadaan, kami menyimpan data peribadi anda dalam tempoh masa tertentu untuk memenuhi keperluan undang-undang, cukai atau perakaunan.

Kami mengekalkan dasar penyimpanan data untuk data peribadi dalam penjagaan kami. Sekiranya data peribadi anda tidak diperlukan lagi, kami akan memastikan data tersebut dipadamkan dengan selamat atau dijadikan tanpa nama.

8. APAKAH HAK ANDA?

Anda mempunyai beberapa hak berkaitan dengan data peribadi anda. Maklumat lanjut mengenai setiap hak ini boleh didapati dengan merujuk kepada jadual yang dinyatakan di bawah ini.

Untuk menggunakan hak anda, anda boleh menghubungi kami dengan menghantar e-mel atau secara bertulis kepada Finaffiliates Limited di alamat yang dinyatakan dalam Bahagian 1 di atas.

Sila ambil perhatian yang berikut sekiranya anda ingin menggunakan hak anda:

HakApakah ini bermakna
AksesAnda boleh meminta kami untuk:

 

• mengesahkan sama ada kami memproses data peribadi anda;

• memberi salinan data tersebut kepada anda;

• memberikan anda maklumat lain mengenai data peribadi anda, contohnya data apa yang kami ada, untuk apa kami menggunakannya, kepada siapa kami mendedahkannya, sama ada kami memindahkannya ke luar EU dan bagaimana kami melindunginya, berapa lama kami menyimpannya, hak apa yang anda miliki, bagaimana anda boleh membuat aduan, dari mana kami mendapat data anda dan sama ada kami telah membuat sebarang Pembuatan Keputusan atau Pemprofilan Automatik, setakat maklumat itu belum diberikan kepada anda dalam Dasar ini.

PembetulanAnda boleh meminta kami untuk membetulkan data peribadi yang tidak tepat. Kami mungkin akan mengesahkan ketepatan data sebelum membetulkannya.
PemadamanAnda boleh meminta kami untuk memadamkan data peribadi anda, tetapi hanya di mana:

 

 

• ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulannya; atau

• anda telah menarik balik persetujuan anda (di mana pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan); atau

• mengikuti kejayaan hak untuk membantah (lihat ‘Bantahan' di bawah); atau

• ia telah diproses secara tidak sah; atau

• untuk mematuhi kewajipan undang-undang.

 

Kami tidak perlu mematuhi permintaan anda untuk memadamkan data peribadi anda sekiranya pemprosesan data peribadi anda adalah diperlukan:

 

• untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang; atau

• untuk pewujudan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

 

Walaupun kedua-dua keadaan ini merupakan keadaan yang paling mungkin di mana kami akan menolak permintaan tersebut, terdapat keadaan lain tertentu di mana kami tidak perlu mematuhi permintaan pemadaman anda.

 

PengehadanAnda boleh meminta kami untuk mengehad (iaitu menyimpan tetapi tidak menggunakan) data peribadi anda, tetapi hanya di mana:

 

 

• ketepatannya dipertandingkan (lihat Pembetulan), untuk membolehkan kami mengesahkan ketepatannya; atau

• pemprosesan adalah tidak sah tetapi anda tidak mahu data dipadamkan; atau

• ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkan tetapi kami masih memerlukannya untuk mewujudkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau

• anda telah menggunakan hak untuk membantah dan pengesahan alasan-alasan utama belum selesai.

 

Kami boleh meneruskan penggunaan data peribadi anda berikutan permintaan pengehadan di mana:

 

• kami mempunyai persetujuan anda; atau

• untuk mewujudkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau

• untuk melindungi hak orang sebenar atau orang perundangan yang lain.

 

KemudahalihanAnda boleh meminta kami untuk memberikan data peribadi anda kepada anda dalam format yang tersusun, biasa digunakan, format yang boleh dibaca mesin atau anda boleh meminta data peribadi untuk ‘dipindahkan' terus ke Pengawal Data yang lain tetapi dalam setiap kes hanya di mana:

 

 

• pemprosesan dibuat berdasarkan persetujuan anda atau pelaksanaan kontrak dengan anda; dan

• pemprosesan dilakukan dengan kaedah automatik.

BantahanAnda boleh membantah sebarang pemprosesan data peribadi anda yang mempunyai ‘kepentingan sah' kami sebagai asas undang-undang jika anda yakin hak dan kebebasan asas anda melebihi kepentingan sah kami.

 

 

Kami mempunyai peluang untuk menunjukkan bahawa kami mempunyai kepentingan sah yang mengatasi hak dan kebebasan anda.

 

Pemindahan AntarabangsaAnda boleh meminta untuk mendapatkan satu salinan atau merujuk kepada kawal-lindung di mana data peribadi anda dipindahkan ke luar Kawasan Ekonomi Eropah. Kami mungkin menyusun semula perjanjian pemindahan data atau dokumen yang berkaitan (iaitu mengaburkan maklumat tertentu yang terdapat dalam dokumen ini) atas sebab kepekaan komersial.

 

 

 

Penyeliaan Penasihat

 

 

Anda berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyelia tempatan yang bertanggungjawab mengenai pemprosesan data peribadi anda. Kami meminta anda untuk mencuba menyelesaikan sebarang masalah dengan kami terlebih dahulu walaupun anda berhak menghubungi pihak berkuasa penyelia anda pada bila-bila masa.

 

 

9. DASAR KUKI – LAMPIRAN A

Kami Menggunakan Kuki

Kami menggunakan “kuki” untuk menawarkan pelbagai fungsi semasa anda melayari laman web kami, mengenali pilihan anda dan menjadikan penggunaan laman web kami lebih selesa dan senang,

Apakah itu Kuki?

Kuki, piksel atau teknologi serupa adalah fail kecil atau maklumat yang disimpan di komputer atau peranti anda semasa anda melayari laman web. Ini membolehkan laman web mengingat tindakan dan pilihan anda (seperti log masuk, bahasa, saiz fon dan pilihan paparan lain) dalam tempoh masa tertentu, jadi anda tidak perlu sentiasa memasukkannya setiap kali anda kembali ke laman web atau melayari dari satu halaman ke halaman yang lain.

Pilihan Anda

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan penggunaan dan penyimpanan kuki di komputer atau peranti anda.

Anda secara amnya boleh melayari laman web kami tanpa kuki tetapi bahagian laman web tertentu mungkin tidak berfungsi dengan baik atau belayar lebih perlahan.

Sekiranya anda tidak mahu kuki disimpan di komputer atau peranti anda, anda boleh menyahaktifkan pilihan yang berkaitan dalam tetapan sistem pelayar web anda. Anda juga boleh memadamkan kuki yang tersimpan dalam tetapan sistem pelayar web anda pada bila-bila masa.

Maklumat lanjut mengenai cara menyahaktifkan atau memadamkan kuki boleh didapati di sini: https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/. Walau bagaimanapun, sila ingat bahawa jika anda tidak menerima sebarang kuki, ini boleh mengehad fungsi penawaran kami.

Kategori Kuki

Kami menggunakan kuki untuk tujuan yang berbeza dan dengan fungsi yang berbeza. Beberapa kuki adalah:

 • perlu dari segi teknikal (keperluan teknikal)
 • disimpan dan digunakan untuk tempoh masa tertentu (tempoh penyimpanan)
 • diletakkan dan disimpan oleh kami atau pihak ketiga (penyedia kuki).

Keperluan Teknikal

Kuki yang secara teknikal:

 • Diperlukan: Kami menggunakan kuki tertentu kerana kuki ini betul-betul diperlukan supaya laman web dan fungsinya dapat beroperasi dengan baik. Kuki ini diletakkan di komputer atau peranti anda secara automatik ketika anda mengakses laman web atau fungsi tertentu kecuali anda telah menetapkan pelayar web anda untuk menolak kuki.
 • Tidak diperlukan: Kuki yang tidak diperlukan diletakkan di komputer atau peranti anda untuk memperbaik kemudahan dan prestasi laman web kami atau menyimpan tetapan tertentu yang anda telah buat. Kami juga menggunakan kuki yang tidak diperlukan dari segi teknikal untuk mendapatkan maklumat mengenai kekerapan penggunaan bahagian tertentu dalam laman web kami supaya kami dapat menyesuaikan dengan kehendak dan keperluan anda secara lebih bersasar.

Tempoh Penyimpanan

Kuki sesi: Sesetengah kuki hanya diperlukan selama sesi laman web anda dan dikenali sebagai “kuki sesi”. Mereka akan dipadamkan atau dijadikan tidak sah sebaik sahaja anda meninggalkan laman web kami atau sesi semasa anda tamat. Kuki sesi digunakan, contohnya, untuk menyimpan maklumat tertentu semasa sesi anda.

Kuki kekal: Sesetengah kuki disimpan untuk tempoh masa yang lebih lama. Sebagai contoh, ia dapat mengenal pasti anda apabila anda mengakses laman web kami sekali lagi dan mengakses tetapan yang disimpan. Oleh itu, anda boleh mengakses halaman web dengan lebih cepat atau lebih mudah, contohnya, anda tidak perlu menetapkan pilihan tertentu sekali lagi, seperti bahasa pilihan anda. Kuki kekal akan dipadamkan secara automatik selepas satu tempoh yang telah ditentukan.

Aliran kuki: Kuki ini digunakan untuk komunikasi antara pelayan dalaman kami dalam kumpulan syarikat kami. Mereka diletakkan dalam komputer atau peranti anda ketika anda mula melayari laman web dan dipadamkan setelah pelayaran anda di laman web berakhir. Aliran kuki diberi nombor pengenalan yang unik tetapi tidak membenarkan kami membuat kesimpulan tentang pelanggan atau pengguna sebenar.

Penyedia Kuki

Kuki penyedia: Ini adalah kuki yang diletakkan oleh kami atau pengendali laman web kami yang ditugaskan oleh kami.

Kuki pihak ketiga: “Kuki pihak ketiga” disimpan dan digunakan oleh organisasi atau laman web lain, contohnya, alat analisis Web. Penyedia luar juga boleh menggunakan kuki untuk memaparkan iklan atau untuk mengintegrasikan kandungan daripada rangkaian sosial, seperti pemalam sosial. Untuk maklumat lanjut mengenai alat analisis Web dan pengukuran jangkauan, sila lihat di bawah dalam dasar kuki ini.

Penggunaan Kuki Untuk Analisis Web Dan Pengukuran Jangkauan

Kami menggunakan Google Analytics, sebuah perkhidmatan analitik Web oleh Google Inc. (“Google”). Google Analytics menggunakan kuki untuk mengenal pasti kekerapan penggunaan bahagian tertentu dalam laman web kami dan untuk mengenal pasti pilihan. Maklumat mengenai penggunaan anda dalam laman web ini yang dihasilkan oleh kuki (termasuk alamat IP terpangkas anda) akan dipindahkan ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan disimpan di sana. Google akan menggunakan maklumat ini untuk menganalisis penggunaan anda dalam laman web, menyusun laporan tentang aktiviti laman web untuk kami, dan melakukan perkhidmatan lanjut yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan penggunaan Internet. Google juga mungkin menghantar maklumat ini kepada pihak ketiga jika diperlukan oleh undang-undang atau sejauh mana pihak ketiga memproses data ini bagi pihak Google.

Anda boleh menyahaktifkan Google Analytics dengan menggunakan tambahan pelayar web sekiranya anda tidak mahu analisis laman web dilakukan. Anda boleh memuat turun tambahan di sini: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Tambahan ini menyimpan maklumat “pilih keluar” dalam peranti anda dan berfungsi untuk menyelaraskan penyahaktifan Google Analytics anda. Harap maklum bahawa “pilih keluar” semacam ini hanya menyebabkan penyahaktifan Google Analytics untuk peranti dan pelayar web dari mana “pilih keluar” telah diaktifkan. Di samping itu, anda mungkin perlu mengaktifkannya semula jika anda memadamkan kuki daripada peranti anda.

Kuki kami yang paling biasa ialah:

Nama kukiPenyedia kukiTujuan
Google AnalyticsGoogleKuki ini diletakkan oleh Google. Ia membolehkan laman web kami mempelajari maklumat mengenai penggunaan laman web kami oleh seorang pengguna, seperti masa lawatan, halaman yang dilayari, sama ada pengguna telah mengunjungi sebelumnya dan laman web yang dilayari sebelum mengunjungi laman web kami.
Facebook PixelFacebookKuki ini diletakkan oleh Facebook. Ia membolehkan laman web kami mengukur, mengoptimumkan dan membina khalayak untuk kempen iklan yang disampaikan di Facebook.
One SignalOne SignalKuki ini diletakkan oleh One Signal. Ia membolehkan laman web kami ingat yang anda telah melanggan pemberitahuan semasa. la juga membantu kami menyampaikan pemberitahuan yang diperibadikan.
VWOVWOKuki ini diletakkan oleh VWO. VWO meletakkan kuki di pelayar web pengguna akhir dan pelanggan untuk mengenal pasti pengguna. Kuki ini tidak mengandungi data peribadi anda. Mereka juga dapat mengumpulkan dan menyimpan maklumat secara tempatan dalam peranti anda dengan menggunakan mekanisme seperti penyimpanan web pelayar.
HotjarHotjarKuki ini diletakkan oleh Hotjar. Ia mengumpulkan maklumat bukan peribadi dengan tujuan keseluruhan untuk memberi anda satu pengalaman laman web yang lebih baik, mendiagnosis masalah teknikal dan menganalisis trend.
UnbounceFinaffiliates LimitedUnbounce ialah alat yang membantu kami membina laman penambat yang lebih baik. Kuki Unbounce akan digunakan untuk mengumpulkan data bukan peribadi yang akan digunakan untuk memperbaik laman penambat dan memberikan pengalaman yang lebih baik.
AdWordsAdWordsAdWords digunakan untuk membolehkan kempen PPC Google (bayar per klik).
Double ClickDouble ClickDouble Click digunakan oleh pengiklan untuk mengiklan di beberapa pelayan iklan.

Versi 1.0 Mei 2018